Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. Am vergaangene Joer huet den Educatiounsministère… Continue reading Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Dateschutz bei Covid-Tester

Am Kader vum Large Scale Testing (souwuel am klassesche LST wéi och um Fluchhafen) gi verschidde Kommunikatioune mam Patient per SMS duerchgefouert. Sou kritt een um Fluchhafen z.B. säi QR-Code… Continue reading Dateschutz bei Covid-Tester

Illegal Douaneskontrolle wärend COVID-19?

Typical scene during rush hour. A traffic jam with rows of cars. Shallow depth of field.

An de Questions parlementaires N°2074 vum Deputéierte Léon Gloden an N°2148 an N°2254 vu mir, krut de Minister schonns eng Rei Froen iwwert d’Douaneskontrollen un de Grenze wärend dem COVID-19-Lockdown… Continue reading Illegal Douaneskontrolle wärend COVID-19?

Covid-19-Situatioun an der Belsch

Zënter e puer Woche geet d’Unzuel vun de Covid-19-Infektiounen uechtert Europa staark an d’Luucht. Bei eise belschen Nopere klammen d’Zued’Zuelelen vun Dag zu Dag an et sinn aktuell ronn 2500… Continue reading Covid-19-Situatioun an der Belsch

Impfstoff géint de Coronavirus

The Brussels Times beriicht an engem Artikel vum 21ten August 2020 doriwwer, datt AstraZeneca, eng Firma an der Pharmaindustrie mat Sëtz a Groussbritannien, drop an drun ass een éischte Vaccin… Continue reading Impfstoff géint de Coronavirus

Betreff: Parlamentaresch Fro n°2565

Betreff: Parlamentaresch Fro n°2565 Här President, ugesiichts vun der momentaner Situatioun hu mir vu ville besuergt Eltere matgedeelt krut, datt si nom Oflafe vum Congé pour raisons familiales Covid-19 de… Continue reading Betreff: Parlamentaresch Fro n°2565

Pistenerneierung um Findel

A senger Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°1273 vum éischten Oktober 2019 hat de Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten geäntwert, datt d’Pistenerneierung um Findel fir d’Fréijoer 2021 virgesi wär a… Continue reading Pistenerneierung um Findel