Motiounen

Eng Motioun ass eng Opfuerderung, déi d’Chamber der Regierung mëscht. D’Regierung ass dann opgefuerdert, dat ze ënnerhuelen, wat an der Motioun drasteet. Fir dass eng Motioun duerch d’Parlament kënnt, mussen op mannst 31 vun de 60 Deputéierten an der Chamber se unhuelen.

Nieft de Motioune ginn et nach Resolutiounen. Dës sinn am Prinzip d’selwecht opgebaut wéi d’Motioune mam Ënnerscheed, dass domadder d’Chamber selwer opgefuerdert gëtt, eppes ze ënnerhuelen.

De Reglement vun der Chamber beschreift am Detail, wéi d’Motiounen ze presentéiere sinn. (ze fannen op http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2015/06/09/n1/jo )

Context: Projet de loi 7479B D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Dass d’Konkurrenzautoritéit 2022 mam Projet de loi 7479A zu engem Établissement public ginn
Schonns 2022 hate mir eng Propose an der Chamber gemaach, fir dass Locatairen hire Loyer vun de Steieren kënnen ofsetzen. Dës Propose gouf awer
Context: Gesetzesprojet 8342 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Mat all Indextranche kritt een 2,5% um Bruttoloun bäi, mee Netto bleiwe keng 2,5% Kafkraaft
Context: Motion, résolution, interpellation et débat n°4199 : Interdiction de la mendicité au Luxembourg D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Vill Mënschen, déi op
Context: Séance publique n°6Dossier parlementaire n°8290  D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt et eng Réi Steierkreditter ginn, vun deenen d’Leit dobaussen am Moment
Context: Séance publique n°6Dossier parlementaire n°8311  D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Am Prinzip gëtt d’Astreinte net als Aarbechtszäit gezielt. D’Astreinte zeechent sech doduerch
Context: Interpellation n°3075: Perspectives de développement de l’économie luxembourgeoise D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi europäesch Zentralbank huet bannent engem Joer de Leetzëns