Sonja BARTHEL ép. GRAINSON

#professionaliséierung

#moderniséierung

#transparenz

Als Mam a Léierin leit mir Wuel vun de Kanner an der Jugend um Häerz, ausserdem geif ech mech fir eventuel Fusionsgespreicher asetzen

Mäi Numm ass Sonja Barthel, hunn 60 Joer, Mam vun 3 erwuessene Kanner, bestuet, Léierin, liese gären a maache Sport an sinn eng glécklech Muppemamm.

E puer Iddien fir d'Gemeng Duelem

méi Transparenz

Eng modern a professionell gemeng