Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. Am vergaangene Joer huet den Educatiounsministère… Continue reading Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Gëtt d’Chrëschtvakanz verlängert?

Happy child wearing Santa Claus draws on green blackboard. Christmas Xmas Winter Holiday Concept

Lëtzebuerg huet och kuerz virun der Chrëschtvakanz ëmmer nach mat der Covid-19-Pandemie ze kämpfen an no de Feierdeeg drohen d’Infektiounszuelen nach emol unzesteigen, well net ofzegesinn ass, wéi vill Kontakt… Continue reading Gëtt d’Chrëschtvakanz verlängert?

COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen

Här President, Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An der Äntwert op meng… Continue reading COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen