ACCOUNT

Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. Am vergaangene Joer huet den Educatiounsministère am Kader vun der Covid-19-Pandemie eng Campagne lancéiert, déi all Kand mat engem Mondschutz a Form vun engem sougenannte “Buff” ausgestatt huet. Mëttlerweil ass bekannt,… Continue reading Sinn d’Buffe vum Educatiounsministère ee gudde Schutz géint Covid?

Gëtt d’Chrëschtvakanz verlängert?

Happy child wearing Santa Claus draws on green blackboard. Christmas Xmas Winter Holiday Concept

Lëtzebuerg huet och kuerz virun der Chrëschtvakanz ëmmer nach mat der Covid-19-Pandemie ze kämpfen an no de Feierdeeg drohen d’Infektiounszuelen nach emol unzesteigen, well net ofzegesinn ass, wéi vill Kontakt d’Leit mat hire Famillen a Frënn iwwert d’Chrëschtdeeg a Silvester wäerten hunn.Fir ze verhënneren, dass Persounen, déi sech iwwert d’Feierdeeg ugestach hunn, de Virus no… Continue reading Gëtt d’Chrëschtvakanz verlängert?

COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen

Här President, Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro Nummer 2850, an där ech wësse wollt, wéi d’Léierpersonal virgoe soll, wann Eltere si iwwert eng Covid-Infektioun innerhalb vun hirer Klass informéieren, éier… Continue reading COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen

Répéter les mêmes erreurs

High school student taking notes from book while wearing face mask due to coronavirus emergency. Young woman sitting in class with their classmates and wearing surgical mask due to Covid-19 pandemic. Focused girl studying in classroom completing assignment during corona virus.

Commentaire – Sven Clement «Partout où l’âne se heurte à lui, il ne le cogne plus jamais» – ou le fait-il? Après que notre ministre de la Famille et de l’Intégration ait été témoin lors du printemps 2020 de ce qui se passe lorsque vous évitez votre propre responsabilité et ne prennez pas les décisions… Continue reading Répéter les mêmes erreurs