Parlamentaresch Froen

All Deputéierte vun der Chamber huet d’Recht der Regierung Froen ze stelle fir sech iwwert d’ëffentlech Aarbecht vun den eenzele Ministeren a senge Ministèren ze informéieren.

Den Deputéierte kann dat schrëftlech iwwert d’Question parlementaire (kuerz QP genannt) maachen. De Minister muss dann no engem Delai vu maximal 1 Mount eng schrëftlech Äntwert ginn. Mëscht en dat net, däerf den Deputéierten him d’Fro mëndlech an der Chamber stellen.

Dir wëllt selwer eng Fro un d’Regierung stellen? Da maacht Gebrauch vun eisem Online-Tool 👉 FRO.LU