Rieden

Hei fannt dir all eis Rieden, déi mir an der Chamber gehalen hunn.

Sven Clement: Här President, Leif Kolleeginnen a Kolleegen, Wéi ech dës Ried leschte Méinde schonn ugefaangen hat mat preparéieren. War d’Welt awer nach bëssen
Sven Clement: Merci Här President. Jidderee vun eis stoung wuel schonn eng Kéier virun engem ale Gebai oder op enger Plaz mat Spuere wäit
Sven Clement: Merci Här President, Mat dësem Gesetzesprojet sollten a puer punktuellen Ännerunge komme wat d’Reegele fir d’Verbréifungsgesellschaften, also déi Firmen déi Wäertpabeieren opsetze
Sven Clement: Mir ginn et net gären zou, mee eis Aart a Weis ze liewen, ass dobäi eis ëmzebréngen. A ville Beräicher genéisse mir
Marc Goergen: Merci, Här President. Fir d’éischt emol dem Medieminister eng gutt Besserung, a wéi mer haut gelies hunn, ass e jo och um