Système électoral

Den Artikel vum 169 vum Walgesetz gesäit Folgendes fir :  “L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut Read more…

Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Vott zum Gesetzesprojet 7217 iwwert d’Aféieren vun engem Registre des bénéficiaires effectifs

Här President, léif Kolleginnen a Kollegen, Léif Matbierger,

De Projet de loi 7217 ass d’Transpositioun vum Artikel 30 vun der EU Richtlinn 2015/849 a soll dozou déngen eise Finanzsystem weider géint de Blanchiment an den Terrorismus ze schützen. Mat deem Projet de Loi deen hei zum Vote steet, wäerten all d’Persounen, déi ënnert d’Definitioun vum Beneficiaire effectif falen, an ee Register agedroen ginn.

Weiderliesen