ACCOUNT

Mëndlech Fro iwwert d’Déierentransporter

Question n° 58 du 2 juillet 2019 de M. Marc Goergen relative au transport d’animaux entre le Luxembourg et des pays tiers, adressée à M. le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

M. Marc Goergen (Piraten).- Här President, Här Minister, nom Déiereschutzgesetz vun 2018 sinn d’Déieren als Liewewiesen unerkannt. Leider ass d‘Weltsiicht an der Industrie awer nach ëmmer eng aner. Fir de Kommerz ass d‘Déier, ob Kou, Schof oder Hong, ëmmer nach eng Handelswuer a behält domat seng Charakteriséierung als Géigestand.

Aktuell existéieren tëschent Lëtzebuerg an Drëttstaten, déi net Member vun der EU sinn a fir déi soumat d‘EU-Reglement 1/2005 zum Schutz vun den Déiere keng direkt Uwendung fënnt, kommerziell Bezéiungen, an deenen den Handel vu liewegen Déiere virkënnt. Hei ginn Déieren Dausende vu Kilometeren tëschent Lëtzebuerg an engem Drëttland, dëst ënner Konditiounen, déi ganz oft géint déi bestoend Gesetzer am Déiereschutz verstoussen, transportéiert. Ech fannen et eng pervers Aart a Weis, lieweg Déieren ze exportéieren, iwwer Dausende vu Kilometeren ze fueren, fir se dann ëmzebréngen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister fir Landwirtschaft folgend Froen iwwert den Déierentransport stellen:

Mat wéi engen Net-EU-Länner ënnerhält Lëtzebuerg aktuell Handelsrelatioune beim Import an Export vu liewegen Déieren? Wéi vill Déierentransporter, déi vu Lëtzebuerg aus starten, hunn als Destinatioun en Drëttland, dat net Member vun der EU ass?

Wäert d‘Lëtzebuerger Regierung Autorisatioune fir Déierentransporter ausstellen, déi als Ausgangspunkt oder Destinatioun en Net-EU-Land hunn? Falls jo, wéi eng Grënn schwätzen derfir?

Merci.

M. Fernand Etgen, Président.- Merci villmools, Här Goergen. An da wär et nach eng Kéier um Här Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

Zesummenhang posts

Context: Projet de loi 8087 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: datt et eng Fro vun Dignitéit fir déi Betraffen ass eng eegen Toilette
An der Äntwert op meng Fro n°4733 hat d’Familljeministesch mech informéiert, dass Stand August 2021, 271 Logementer an Alters- a Fleegeheemer keng eege Toilette