ACCOUNT

Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Vott zum Gesetzesprojet 7217 iwwert d’Aféieren vun engem Registre des bénéficiaires effectifs Här President, léif Kolleginnen a Kollegen, Léif Matbierger, De Projet de loi 7217 ass d’Transpositioun vum Artikel 30 vun der EU Richtlinn 2015/849 a soll dozou déngen eise Finanzsystem weider géint de Blanchiment an den Terrorismus ze schützen. Mat deem Projet de Loi… Continue reading Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun

Close-up stacks of 2 Euros Coins in front of white background

Ried zum Gesetzesprojet 7381 & 7391 iwwert d’Erhéijung vum Mindestlouhn souwéi dem REVISVott Piraten : dofir M. Marc Goergen (Piraten).- Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Matbierger, fir d’Éischt emol e Merci un de Rapporteur Georges Engel fir dee Bericht, deen en esou schéi gemaach huet. Wa mer vum Mindestloun schwätzen, da schwätze… Continue reading Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun