Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Vott zum Gesetzesprojet 7217 iwwert d’Aféieren vun engem Registre des bénéficiaires effectifs Här President, léif Kolleginnen a Kollegen, Léif Matbierger, De Projet de loi 7217 ass d’Transpositioun vum Artikel 30… Continue reading Ried zum Registre des bénéficiaires effectifs

Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun

Close-up stacks of 2 Euros Coins in front of white background

Ried zum Gesetzesprojet 7381 & 7391 iwwert d’Erhéijung vum Mindestlouhn souwéi dem REVISVott Piraten : dofir M. Marc Goergen (Piraten).- Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Matbierger, fir… Continue reading Ried iwwer d’Erhéijung vum Mindestloun