Oftransport vu verstuerwenen Notzdéieren – Nofro

agriculture industry, farming and animal husbandry concept - herd of cows in cowshed on dairy farm

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Landwirtschaft weiderzeleeden. An menger parlamentarescher Fro n°1099 haat… Continue reading Oftransport vu verstuerwenen Notzdéieren – Nofro

Keng Pestiziden, keng Antibiotiken, keng OGMen – en neit Label fir d’Landwirtschaft?

Young smiling agriculture woman worker in front and colleague and a crate of tomatoes, working, harvesting tomatoes in greenhouse.

Bei ville Fleechproduiten, déi net explizit e Biolabel droen, ass et de Consommateuren net méiglech nozevollzéien, wéi d’Déiere gehalen a gefiddert gi sinn. Esou kommen ëmmer nach vill Produiten op… Continue reading Keng Pestiziden, keng Antibiotiken, keng OGMen – en neit Label fir d’Landwirtschaft?

Oftransport vu verstuerwenen Notzdéieren

agriculture industry, farming and animal husbandry concept - herd of cows in cowshed on dairy farm

Eng eenzeg Aktiëgesellschaft huet op Basis vun engem Ofkommes mam Staat d’Aufgab sech em d’Déirekierperbesäitegung zu Lëtzebuerg ze këmmeren. Falls z. B. eng Kou oder e Päerd verstiewt, kennen d’Baueren… Continue reading Oftransport vu verstuerwenen Notzdéieren