Eltereversammlungen zu Covid Zäiten

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An enger Circulaire vum Educatiounsministère vum… Continue reading Eltereversammlungen zu Covid Zäiten

Let’s talk about sex! D’Thema vun der Sexualitéit kandgerecht beschwätzen

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. En interministerielle Grupp, bestoend aus dem… Continue reading Let’s talk about sex! D’Thema vun der Sexualitéit kandgerecht beschwätzen