ACCOUNT

Eltereversammlungen zu Covid Zäiten

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An enger Circulaire vum Educatiounsministère vum 25ten November 2020 un d’Léierpersonal aus de Cyclen 2 bis 4 iwwert d’Bilans intermédiaires heescht et: Remarque: Il  est  rappelé  que  les  parents  des  élèves … Continue reading Eltereversammlungen zu Covid Zäiten