ACCOUNT

Let’s talk about sex! D’Thema vun der Sexualitéit kandgerecht beschwätzen

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. En interministerielle Grupp, bestoend aus dem Ministère de la Santé, dem Ministère de la Famille et de l’Intégration, dem Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  an dem… Continue reading Let’s talk about sex! D’Thema vun der Sexualitéit kandgerecht beschwätzen