Eltereversammlungen zu Covid Zäiten

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An enger Circulaire vum Educatiounsministère vum… Continue reading Eltereversammlungen zu Covid Zäiten