ACCOUNT

Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung

Desesperate young couple with many debts reviewing their bills. Financial family problems concept.

An der Chamberssitzung vum 24te Februar 2022 gouf am Kader vun enger Motioun diskutéiert, wéi d’Steierverwaltung d’Reegelen an d’Prozedure betreffend den Andreiwe vu Steiergelder exekutéiert (Recouvrement forcé). Mir gi reegelméisseg Fäll vu Firmen a Persounen zougedroen, déi an engem Recouvrement forcé sinn. Wat opfält, ass wéi d’Accord’en, déi mat der Steierverwaltung getraff gi sech vu… Continue reading Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung

Zënsen bei CCSS, AED an ACD?

Stacks of golden coins arranged as a chart, color toning applied.

Am Prinzip musse Scholden vu Biergerinnen a Bierger vis-à-vis vum Staat oder ëffentlechen Instanzen direkt an ouni weider Opfuerderung bezuelt ginn. Dëst ass natierlech leider net ëmmer de Fall an am Fall vun engem Retard beim Bezuelen ginn Scholdzënse fälleg respektiv eventuell souguer Amenden. An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen: Ginn… Continue reading Zënsen bei CCSS, AED an ACD?