Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung

Desesperate young couple with many debts reviewing their bills. Financial family problems concept.

An der Chamberssitzung vum 24te Februar 2022 gouf am Kader vun enger Motioun diskutéiert, wéi d’Steierverwaltung d’Reegelen an d’Prozedure betreffend den Andreiwe vu Steiergelder exekutéiert (Recouvrement forcé). Mir gi reegelméisseg… Continue reading Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung

Zënsen bei CCSS, AED an ACD?

Stacks of golden coins arranged as a chart, color toning applied.

Am Prinzip musse Scholden vu Biergerinnen a Bierger vis-à-vis vum Staat oder ëffentlechen Instanzen direkt an ouni weider Opfuerderung bezuelt ginn. Dëst ass natierlech leider net ëmmer de Fall an… Continue reading Zënsen bei CCSS, AED an ACD?