ACCOUNT

Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung

Desesperate young couple with many debts reviewing their bills. Financial family problems concept.

An der Chamberssitzung vum 24te Februar 2022 gouf am Kader vun enger Motioun diskutéiert, wéi d’Steierverwaltung d’Reegelen an d’Prozedure betreffend den Andreiwe vu Steiergelder exekutéiert (Recouvrement forcé). Mir gi reegelméisseg Fäll vu Firmen a Persounen zougedroen, déi an engem Recouvrement forcé sinn. Wat opfält, ass wéi d’Accord’en, déi mat der Steierverwaltung getraff gi sech vu… Continue reading Zwangsandreiwungen duerch d’Steierverwaltung