ACCOUNT

COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen

Här President, Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden. An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro Nummer 2850, an där ech wësse wollt, wéi d’Léierpersonal virgoe soll, wann Eltere si iwwert eng Covid-Infektioun innerhalb vun hirer Klass informéieren, éier… Continue reading COVID-19: Verspéite Mesuren bei positive Fäll a Schoulklassen

Schoultransport wärend der Quarantän

An der Kommissiounssëtzung zur Santé vum 21.09.2020, wou et ëm d’Konditioune fir eng mise en quarantaine gaangen ass, huet den Direkter vun der Santé erkläert, dass Schüler, déi ënnert Quarantän stinn an awer nach an den Unterrecht dierfen, net sollen den ëffentlechen Transport benotzen. Vill Elteren hunn awer net d’Méiglechkeet, fir hiert d’Kand op anerem… Continue reading Schoultransport wärend der Quarantän