ACCOUNT

E-Mobilitéit mat Stroum aus fossillen Energieträger?

electricity transmission closeup pylon with a blue sky

Wéi aus dem Etiquetage vun Enovos vun 2018 ervirgeet, huet den nationale Stroummix 2018 zu 10,4% aus Atomstroum an zu 34,0% aus fossiller Energie bestanen. D’Enovos selwer bitt hiren eegenen Zuelen no all hire Clienten e Stroummix un, deen zu 35,2% aus Fossillenergien an zu 9,4% aus Atomstroum besteet. National sollen 2018 duerch d’Notzung vu… Continue reading E-Mobilitéit mat Stroum aus fossillen Energieträger?