Drock beim Staat – eventuelle Favoritismus?

Black and white business cards on black background. 3d rendering.

A menge parlamentaresche Froen n° 881, 1163 an 1299 hat ech mech iwwert d’Verwennung vu Pabeier beim Staat souwéi den externen Drockopträg beim Staat ëmfrot.  An deem Zesummenhang wéilt ech… Continue reading Drock beim Staat – eventuelle Favoritismus?