Wei sécher sinn eis Busarrêten um Land?

D’Piraten hunn de Minister fir Mobiliéit eng parlamentaresch Fro zu Busarrêten déi net mat enger Wunnzone verbonne sinn gestallt. Am Folgende fannt där den Text zu eiser Fro: Et ginn… Continue reading Wei sécher sinn eis Busarrêten um Land?