Ried iwwert d’Infrastrukturprojekter

Gesetzesprojekt 7397 iwwert d’Finanzéierung vun 33 Bauteprojeten, dorënner den Tram.Vott Piraten: Enthalung M. Marc Goergen (Piraten).- Här President, fir d’Éischt emol Merci dem Här Back fir deen ausféierleche Rapport iwwert… Continue reading Ried iwwert d’Infrastrukturprojekter