Futti s Rout Luucht an der Rue Jean-Baptiste Gillardin

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot zu Péiteng folgend Fro gestallt. Zu Péiteng ass zënter e puer Wochen eng Rout Luucht defekt. Et handelt… Continue reading Futti s Rout Luucht an der Rue Jean-Baptiste Gillardin