Gläichstellung tëschent de Geschlechter–muss eis Verfassung ugepasst ginn, fir dëst Zil z’erreechen?

Gender equality concept. Drawn scales with male and female gender symbols on chalkboard

De Ministère fir d’Gläichstellung tëschent Fraen a Männer huet rezent eng nei Informatiounscampagne gestart, an der d’Stereotyppe vum genderspezifesche Verhalensweisen opgebrach solle ginn. D’Ministesch huet heizou erwäänt, dass et nach… Continue reading Gläichstellung tëschent de Geschlechter–muss eis Verfassung ugepasst ginn, fir dëst Zil z’erreechen?