10 € / m² si méiglech !

D’PIRATEN wëllen, dass de Staat Wunnengen selwer verlouhnt an dat zu engem Präis vun 10€/m². Dat kléngt iwwerdriwwen an do freet ee sec natierlech: wéi wëllt dir dat maachen?