Wei kann d’Police besser géint Cyberkriminalitéit virgoen?

D’Digitalisatioun bréngt fir d’Gesellschaft vill Virdeeler a Chancen. Och am Beräich vun de polizeilechen Enquëtë bidden di nei Outilen, déi d’Digitalisatioun mat sech bréngt, den Enquéteuren effikass Mëttelen, fir géint d’Kriminalitéit virzegoen. Nieft all deenen neien Opportunitéiten, erginn sech awer och ganz nei Risiken. De lëtzebuerger Staat sensibiliséiert an deem Kontext verstäerkt am Beräich vun der Onlinekriminalitéit a weist op d’Geforen hin, di den internet nu mol leider mat sech bréngt. Och d’Police ass a Saache Sensibiliséierung ganz aktiv, mee a ville Fäll sinn hier d’Hänn gebonne, well d’personnell Mëttel feelen a si kaum bis guer net proaktiv handele kann, fir méiglechst fréi géint Phishing-Websäiten a Cyberkriminalitéit virgoen ze kënnen. Aus dësem Mangel u Mëttel, sief et finanziell oder personell, ergëtt sech eng Situatioun, wou d’Biergerinnen a Bierger sech selwer iwwerlooss sinn an d’Autoritéiten eréischt da kënnen agéieren, wann et well ze spéit ass.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Kéint den Här Minister Bausch konkret Zuelen nenne wéi vill Biergerinnen a Bierger am Joer 2018 Affer vu Cyberkriminalitéit goufen ? Wéi vill vun dëse Fäll konnt d’Police mat Succès opklären?
  • Plangt de Minister Bausch an noer Zukunft d’Polizeieenheet vun der Cyber-Securitéit opzestocken ? Falls jo, ëm wéi eng zousätzlech Mëttel handelt et sech a kann den Här Minister präzis Zuelen nennen?
  • Ass virum Hannergrond vun enger Präventioun vu Phishing-Fale virgesinn, de Biergerinnen a Bierger eng Méiglechkeet ze bidden, der Police suspekt Internetsäiten oder E-Mail-Adresse fréizäiteg kënnen ze signaléieren ? Wa jo, wéi genee géif dësen Outil an der Praxis funktionéieren?
  • Här Minister Bausch, ass aktuell virgesinn der Méisproochegkeet Rechnung ze droen an d’Infomaterial vun der Police a méi Sproochen unzebidden? Wa jo, ëm wéi eng Sprooche gedenkt de Minister dës Supporten ze erweideren?

Zesummenhang posts

Een Artikel op der Website correctiv.org beriicht, dass eng zu Lëtzebuerg usässeg Firma matgewierkt huet, fir medial Inhalter vum verbuedene russesche Sender Russia Today
Den 8. Mai 2019 huet de Minister fir Bannenzeg Sécherheet d’Statutte vun engem Groupement d’intérêt économique (GIE) mam Numm “Agence luxembourgeoise pour la promotion
D’Madamm Inneministesch huet eis an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro n° 7679 opgekläert, dass, d’Kandidaten net ënnert deenen 50 Persounen dierfen sinn, déi fir