Wei kann d’Police besser géint Cyberkriminalitéit virgoen?

D’Digitalisatioun bréngt fir d’Gesellschaft vill Virdeeler a Chancen. Och am Beräich vun de polizeilechen Enquëtë bidden di nei Outilen, déi d’Digitalisatioun mat sech bréngt, den Enquéteuren effikass Mëttelen, fir géint d’Kriminalitéit virzegoen. Nieft all deenen neien Opportunitéiten, erginn sech awer och ganz nei Risiken. De lëtzebuerger Staat sensibiliséiert an deem Kontext verstäerkt am Beräich vun der Onlinekriminalitéit a weist op d’Geforen hin, di den internet nu mol leider mat sech bréngt. Och d’Police ass a Saache Sensibiliséierung ganz aktiv, mee a ville Fäll sinn hier d’Hänn gebonne, well d’personnell Mëttel feelen a si kaum bis guer net proaktiv handele kann, fir méiglechst fréi géint Phishing-Websäiten a Cyberkriminalitéit virgoen ze kënnen. Aus dësem Mangel u Mëttel, sief et finanziell oder personell, ergëtt sech eng Situatioun, wou d’Biergerinnen a Bierger sech selwer iwwerlooss sinn an d’Autoritéiten eréischt da kënnen agéieren, wann et well ze spéit ass.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Kéint den Här Minister Bausch konkret Zuelen nenne wéi vill Biergerinnen a Bierger am Joer 2018 Affer vu Cyberkriminalitéit goufen ? Wéi vill vun dëse Fäll konnt d’Police mat Succès opklären?
  • Plangt de Minister Bausch an noer Zukunft d’Polizeieenheet vun der Cyber-Securitéit opzestocken ? Falls jo, ëm wéi eng zousätzlech Mëttel handelt et sech a kann den Här Minister präzis Zuelen nennen?
  • Ass virum Hannergrond vun enger Präventioun vu Phishing-Fale virgesinn, de Biergerinnen a Bierger eng Méiglechkeet ze bidden, der Police suspekt Internetsäiten oder E-Mail-Adresse fréizäiteg kënnen ze signaléieren ? Wa jo, wéi genee géif dësen Outil an der Praxis funktionéieren?
  • Här Minister Bausch, ass aktuell virgesinn der Méisproochegkeet Rechnung ze droen an d’Infomaterial vun der Police a méi Sproochen unzebidden? Wa jo, ëm wéi eng Sprooche gedenkt de Minister dës Supporten ze erweideren?

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum