ACCOUNT

Reklamatioune bei der Police

Et kënnt ëmmer erëm fir, datt Leit bei der Police uruffen, fir e Verstouss ze mellen – sief et Kaméidi an enger Residence oder op der Strooss, e falsch geparkten Auto oder soss e Virfall. An deem Fall muss den Uruffer dann seng Identitéit uginn: säin Numm a munchmol och seng Matriculesnummer.    Kënnt et dann zu engem Asaz vun der Police an zu enger Interpellatioun vun deem – oder deenen – déi Ulass waren fir d’Reklamatioun, kann d’Police och d’Identitéit devoiléieren vun deem, dee sech bei der Police gemellt huet.    

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Ass et bei der Identifikatioun vun deem, dee bei der Police urifft, wierklech néideg, och d’Matriculesnummer nozefroen? 

  2. Gëtt dat systematesch gemaach oder nëmmen a gewësse Fäll? Wa jo, a wéi enge Fäll?

  3. Gëtt et zu dëser Fro offiziell niddergeschriwwen Uweisungen fir d’Policebeamten? Wa jo, wéi ass hei de geneeë Wuertlaut?

  4. Wat geschitt mat dëse Matriculesnummeren, wann d’Affär erleedegt an den Dossier zougemaach ginn ass? Gin se stockéiert? Vu wiem? Wou? Fir wéi laang? Wéini gi se geläscht?

  5. Gëtt bei der Denonciatioun vun engem Virfall bei gläichzäiteger Interpellatioun vun der “personne en cause” systematesch d’Identitéit vun der Persoun devoiléiert, déi sech bei der Police gemellt hat?  Wa jo, kann dat net zum Nodeel vun der leschtgenannter Persoun sinn? Wann nee, a wéi enge konkrete Fäll gëtt dat gemaach?  Ass et de Policebeamten iwwerlooss, wéi si an esou engem Fall virginn?  Gëtt et hei och offiziell bzw. schrëftlech festgehalen Uweisungen a wéi gesinn déi aus?     

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6396

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen