Reduzeierung vum ëffentlechen Transport – Nofro

Published by Sven Clement on

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir weiderzeleeden.

An der Äntwert op meng Parlamentaresch Fro n°2917, hunn ech de Minister iwwert d’Ännerungen um RGTR-Netz befrot. De Minister huet a senger Äntwert uginn dass et nëmme bei enger eenzeger Buslinn, zu enger Reduzéierung vun de Frequenze komm ass.
  1. Ass d’Linn 192 (Bous- Weiler-la-Tour – Luxembourg) déi eenzeg, bei der d’Frequenz erofgesat gouf?
    Bei wéi ville Buslinne gouf d’Frequenz vun den Trajete reduzéiert?
  2. Wéi vill Buslinne fueren elo manner Arrêten un ewéi virum 13ten September?

Fro n°3187

Verlaaf an der Chamber


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.