ACCOUNT

Proposition de loi au sujet du bureau de la Chambre des Députés acceptée à l’unanimité!

La proposition des Pirates de rendre publics les travaux de la Conférence des présidents et du Bureau de la Chambre des députés a été approuvée à l’unanimité par la Chambre. Nous regrettons que cela se limite actuellement à l’état de crise, mais nous continuons à nous engager pour plus de transparence. Vous trouverez ci-dessous la proposition au format PDF:

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen