ACCOUNT

Prise en Charge des frais de transport par la CNS

Il arrive parfois que des gens qui ne peuvent pas être soignés médicalement au Luxembourg doivent se rendre à l’étranger pour leurs soins médicaux. Dans certains cas, la CNS prend en charge une partie des frais de transport lorsqu’un patient doit se faire soigner à l’étranger.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes au ministre :

  • Combien de fois les frais de transport de patients à l’étranger ont été pris en charge au cours des dernières cinq années ? (chiffres ventilés par an)

  • Combien d’euros la CNS a-t-elle payé au cours des dernières cinq années pour la prise en charge de frais de transport entre le Luxembourg et l’étranger ? (montants ventilés par an)

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen