Participation citoyenne au niveau local

Published by Sven Clement on

D’Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 gesäit am Artikel 35 Folgendes fir:

“Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d’intérêt communal et sous les conditions qu’il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables. Dans tous les cas, le référendum n’a qu’un caractère consultatif.”

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Madamm Ministesch, wéi oft ass dësen Artikel bis elo declenchéiert ginn ? A wéi engem Gemengen ass dëst passéiert a wat war de Sujet vun deene respektive Referendumen ?

  2. Ënnert wéi enger Form muss d’ «Demande», wéi se am Gesetz virgesinn ass, agereecht ginn ? Wat sinn d’Krittären, datt eng «Demande» als recevabel ugesi gëtt ? 

  3. Ass eng «Demande» säitens de Biergerinnen a Bierger, fir e kommunale Referendum unzefroen och op digitalem Wee méiglech (iwwert elektronesch Ënnerschrëften zum Beispill) ? Wa net, firwat net?

  4. Gesäit d’Madamm Ministesch vir, d’Initiativrecht vun de Biergerinnen a Bierger um kommunalen Niveau ze stäerken ? Wa jo, sous quelle forme ?

  5. Besteet um kommunale Plang een Outil, änlech deem vun de Petitioune vun der Chambre des Députés, deen et de Biergerinnen a Bierger mëttels Ënnerschrëften erlaabt ee bestëmmte Sujet an hirem Gemengerot zur Sprooch ze bréngen ? Wa net, firwat net an ass virgesinn dëst an Zukunft ze erméiglechen, voire ze vereinfachen ?

  6. Wéi steet d’Madamm Ministesch generell zu méi Biergerbedeelegung um kommunale Plang ? Wéi eng Konzepter kéint sech d’Ministesch an deem Beräich virstellen, och en vue vun der Reform vum Gemengegesetz ?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2482


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.