iPads fir Schüler: Ee vergëfte Kaddo?

De Bildungsministère wëll, dass all Schüler zu Lëtzebuerg säin eegenen iPad kréie soll. Mer froen eis, ob et net sënnvoll gewiescht wär, op Open Source a modulär Tabletten ze setzen aplaz ee Produit vun engem Massenhiersteller ze promovéieren? Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

De Bildungsminister hat ugekënnegt, dass an Zukunft all Schüler zu Lëtzebuerg seng eegen Tablett kritt. Dës Tablett soll d’Pabéiermaterial, wéi Bicher a Blieder, ersetzen an d’Schüler den Ëmgang mat aktuellen Technologië bäibréngen. Nieft der dem Sënn an dem Käschtenopwand vun dësem Projet, stellt sech am Iwwregen d’Fro vun der Nohaltegkeet vum Tablett, well de Choix op den iPad vun der Mark Apple gefall ass.

An der Äntwert zu menger parlamentarescher Fro n°411 iwwert d’Promotioun vun de Reparatioune gouf ech vun der Regierung frëndlech op de Programmpunkt “Environnement humain – Economie circulaire et ressources” vum Koalitiounsaccord verwisen: “L’économie circulaire innovante sera promue, pour que les produits et les ressources soient utilisés aussi longtemps que possible. À l’avenir, les déchets doivent être considérés comme une ressource. La réparation, la réutilisation et le recyclage de produits doivent devenir la règle. Par conséquent, les conditions-cadres pour le fonctionnement de l’économie circulaire seront améliorées.”

An deem Zesummenhang wéilt ech der Regierung dës Froe stellen:

 1. Goufen et fir d’Planung, d’Organisatioun an d’Ëmsetzung direkt Kontakter tëscht engem Minister an der Firma Apple? 
  1. Falls jo, kann d’Regierung eng Lëscht mat de Kontaktpersoune souwéi allen Entrevuë mat der Firma Apple oppeleeën?
  1. Falls nee, bei wéi engem Fournisseur gëtt d’Tablette akaaft a wat sinn d’Eenzelheete vum Kontrakt mat dësem Fournisseur (Präis, Garantien, Kontingenter)? 
 2. Aus wéi enge Grënn huet d’Regierung bei dësem Projet den iPad vun Apple gewielt? Goufen et eventuell nach weider Optiounen oder alternativ Produiten um Dësch? Falls jo, wéi eng?
 3. Ass d’Regierung der Meenung, dass d’Benotze vun enger gängeger Massenindustriehardware- a software eng Plus-value fir d’Bildung vun eise Schüler duerstellt an d’kritescht Denken, souwéi de responsabelen Ëmgang mat neien Technologien, fërdert? 
  1. Falls jo, wéi?
 4. Ass d’Regierung der Meenung, dass den Ëmgang mat Open Source Systemer eng Plus-value fir d’Bildung vun eise Schüler duerstellt?
  1. Falls jo, firwat goufe bei der Wahl vun den Tablettë net op Open Source Betribssystemer gesat? 
  1. Falls nee, wéi ee Stellewäert besëtzt Open Source an de Pläng vun der Regierung?
 5. Gesäit d’Regierung ee Risiko, dass duerch d’Wahl vun der Tablett vun Apple onbewosst Reklamm fir Produkter vun der Mark Apple gemaacht an de Konsument – an dësem Fall de Schüler – indirekt un d’Benotze vun engem Betribssystem gefesselt gëtt?
 6. Wéi wichteg sinn d’Nohaltegkeet an de responsabelen Ëmgang vu Ressourcë fir dës Regierung?
 7. Et existéieren um europäesche Marché nieft de klasseschen Tablettmarke modulär Telefonen an Tablettë ze kafen. Dës Produite besëtzen d’Virdeeler, dass se aus nohaltege Materialien hiergestallt gi sinn an d’Stécker eenzel ersat kënne ginn, wat et dem Konsument erméiglecht, käschtegënschteg säin Handy oder Tablett ze ersetzen. Hat d’Regierung an Moment vum Choix vun den iPads Kenntnis vu modulären Tablettë? Falls jo, aus wéi enge Grënn si modulär Tablettë net zeréckbehale ginn?
 8. Ass d’Regierung der Meenung, dass mam Choix vum iPad d’Chance verpasst ginn ass, een nohaltege Choix ze treffen deen dem uewe genannte Punkt vum Koalitiounsprogramm Rechnung gedroen hätt? 
  1. Falls jo, wäert d’Regierung an Zukunft ëmdenken? 

Falls nee, firwat net?

Zesummenhang posts

 Dëst Joer gouf zu Rodange ee Park&Ride mat iwwer 1500 Parkplazen opgemaach.  An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt: Am Koalitiounsaccord
Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter