Gesiichtserkennung mat VISUPOL?

Published by Marc Goergen on

Mir wollten vum Minister fir Bannenzeg Sécherheet wëssen, ob am Kader vum VISUPOL eng Gesiichtserkennungssoftware agesat gëtt. Hei ass eis Fro:

Am Kader vum Ausbau vum Iwwerwaachungssystem VISUPOL stellen sech gewësse Froen zu de Mëttelen, déi dëser Iwwerwaachungstechnologie zu Dispositioun gestallt ginn. Iwwerwaachungskameraen zeechnen nämlech net nëmme Biller op, mee kenne mat verschiddene Softwaren genau d’Identitéit vun enger Persoun identifizéieren. 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Leeft iwwert de Programm vum Visupol eng Gesichtserkennungssoftware?
    • Falls jo, mat wéi engen Donnéeën gëtt d’Gesichtserkennung bedriwwen?
  2. Greift de Programm vum Visupol am Kader vun der Iwwerwaachung op iergenwelch Datebankenvum Staat zou?
    • Falls jo, wéi eng sinn dat? 
  3. Wou sinn d’Daten, déi am Kader vum Visupol opgehol ginn, gespäichert? Wéi laang bleiwen dës Daten gespäichert?


Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.