ACCOUNT

Gebuertshaus zu Bartreng

Communiqué


De 7ten Dezember gouf annoncéiert, dass am Gebuertshaus zu Bartreng keng Kanner méi op d’Welt kommen dierfen. D’Begrënnung vun der Ministesch ass, dass et un engem legale Kader géif feelen an doru elo soll geschafft ginn. Dee muss an eisen Aen ganz séier kommen !

Mir Piraten bedaueren d’Decisioun vun der Ministesch d’Gebuertshaus elo zouzemaachen an hoffen, dass déi entspriechend Gesetzer ganz séier kënne virgeluecht ginn a net wärend Jore wäerte schleefe gelooss ginn, wéi een dat bei villen Dossiere leider gesäit.

Mir hate schonn am Juli eng Motioun eragereecht, fir dass zesumme mat de Leit um Terrain gesetzlech Lücke sollen analyséiert ginn. Op Basis dovun solle Pisten ausgeschafft ginn, fir dass an enger zukünfteger Gesetzgebung d’Qualitéit vun de Servicer genee ewéi eng sécher Basis fir d’Prise en charge duerch d’CNS an de Gebuertshaiser ka garantéiert ginn. Dës Motioun gouf un déi zoustänneg Santéskommissioun weidergeleet, wou bis elo awer keng Beweegung an den Dossier komm ass. D’Gebuertshaus ass fir eng Rei vu Mammen a Pappen eng Alternativ zur traditioneller Spidolsmedezin, ouni dobäi op eng gutt a kompetent Betreiung an engem adequate Kader mussen ze verzichten.

An eng Rei vun zukünftegen Eltere kruten hire Choix elo vu politescher Säit hier ewechgeholl.  De Choix vun Elteren ass eng privat a ganz perséinlech Entscheedung a muss vu politescher Säit respektéiert an ënnerstëtzt ginn.

Zesummenhang posts

D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen
Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Doktere kënnen Ordonnancë fir Analysen am Labo verschreiwen, déi net vun der CNS rembourséiert ginn. An deem Fall