Opklärung iwwert de Coronavirus

Den 22. Februar huet d’Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) gemellt, dass 77.794 COVID-19 Infektioune weltwäit rapportéiert goufen, wourënner leider och 2.359 Fäll waren, déi déidlech verlaf sinn.

D’WHO mellt gläichzäiteg, dass an der Grippesaison 2019/2020 méi ewéi 103.080 Persounen sech mat der Gripp (Influenza) infizéiert hunn. Dës Zuele vun der WHO enthale just déi gemellten a confirméiert Fäll. D’Donkelziffer läit warscheinlech vill méi héich. An der Grippesaison 2018/2019 sollen et knapp 200.000 Persoune gewiescht sinn.

Och d’Influenza ka reegelméisseg déidlech ausgoen. Esou huet den Robert Koch Institut fir d’Saison 2017/2018 geschat, dass et eleng an Däitschland zu 25.000 Doudesfäll duerch Influenza koum, woubäi 1.674 Fäll am Labo confirméiert konnte ginn. Och an der leschter Grippesaison 2018/2019 goufen et eleng an Däitschland 954 confirméiert Doudesfäll duerch d’Gripp.

Mëttlerweil ass dovunner auszegoen, datt de COVID-19 Ausbroch en negativen Effekt op d’Weltwirtschaft och op Lëtzebuerg hunn. Bedreiwer vun asiatesche Restauranten, kloen iwwerdeems iwwer manner Clienten an d’Rapporte vu xenophoben a rassisteschen Aussoe géigeniwwert Leit mat asiateschen Originnen ginn an d’Luucht.

An deem Zesummenhang huet de Sven Clement der Ministesch  fir Gesondheet dës Froe gestallt:

 1. Am Kontext vum strategesche WHO-Objektiv an am Kader vun der COVID-19 Bekämpfung “Communicate critical risk and event information to all communities and counter misinformation” – wéi plangt d’Madamm Ministesch de Leit d’Angscht ze huelen an d’Desinformatiounen ze bekämpfen?
 2. D’WHO mécht aktuell folgend Recommendatioun u Reesender:
  WHO does not recommend any specific health measures for travellers. In case of symptoms suggestive of respiratory illness either during or after travel, travellers are encouraged to seek medical attention and share their travel history with their health care provider.” Ginn et Pläng vun der Regierung, fir der WHO hir Recommandatiounen u Reesender méi breed ze kommunizéieren? 
 3. Ass d’Madamm Ministesch der Meenung, datt d’Recommandatioun vun der WHO beim COVID-19 änlech Mesuren ze huelen, wéi an der Grippepreventioun, duer geet?
 4. D’WHO huet am Kader vun engem Ausbroch vu COVID-19 eng Informatiounsbroschür erausginn, fir Stress– an Angschtsituatiounen ze meeschteren: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf souwéi https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf  Plangt d’Madamm Ministesch de Public – änlech wéi d’WHO – z’informéieren, wéi een de Stress an d’Angscht, déi duerch een Ausbroch vum COVID-19 kënnen optrieden, meeschtere kann? 
 5. Wéi eng Mesurë wäert d’Regierung huelen, fir de Public zu Lëtzebuerg ze sensibiliséieren an rassistesch oder xenophob Verhalensweisen ze vermeiden?
 6. Plangt d’Madamm Ministesch fir d’Populatioun besser iwwert déi relativ Gefor vum COVID-19 opzeklären?

Traduction française (la version de la question luxembourgeoise faisant foi)

Le 22 février 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a signalé 77.794 cas d’infections du COVID-19 (Maladie à coronavirus) dans tout le monde, dont 2359 cas mortels.

L’OMS a également signalé que 103.080 personnes ont été infecté avec la grippe (influenza) pendant la saison 2019/2020. Ces chiffres contiennent uniquement des cas reportés et confirmés. Le chiffre réel est probablement plus haut. Dans la saison 2017/2018, l’OMS estime que presque 200000 personnes ont été infectées.

Pourtant, même la grippe (virus influenza) peut terminer par la mort. Ainsi, l’institut Robert Koch a estimé que pendant la saison de la grippe en 2017/2018, il y a eu 25.000 cas mortels qu’en Allemagne à cause de la grippe, dont 1674 ont été confirmés par un laboratoire. Pendant la saison 2018/2019, 954 cas mortels ont été confirmés.

Entretemps, la propagation du COVID-19 a probablement des effets négatifs pour l’économie mondiale et aussi pour le Luxembourg. Les exploiteurs de restaurants asiatiques déplorent des pertes de clients. En outre, les personnes d’origine asiatique constatent une augmentation de commentaires xénophobes et racistes à leur encontre.

Dans ce contexte, nous avons posé les questions suivantes à la Ministre de la Santé:

 1. Dans le contexte de la lutte contre le COVID-19 et considérant l’objectif de la OMS qui préconsie de communiquer à toutes les communautés les risques critiques et relatif aux évènements et contrecarrer la désinformation, comment la Ministre prétend-elle endiguer la peur dans la population et de contrecarrer la désinformation?
 2. L’OMS préconise actuellement ce qui suit:
  “En cas de symptomes, L’OMS ne recommande aucune mesure sanitaire particulière pour les ‎voyageurs. On considère généralement que le dépistage à l’entrée ‎offre peu d’avantages, tout en nécessitant des ressources ‎considérables. En cas de symptômes évocateurs d’une maladie ‎respiratoire avant, pendant ou après le voyage, les voyageurs sont ‎encouragés à consulter un médecin et à communiquer l’historique de ‎leur voyage à leur prestataire de soins. “ Existe-t-il des plans de la part du gouvernement afin de communiquer plus largement les recommandations de l’OMS aux voyageurs?
 3. Madame la Ministre, est-elle d’avis que les recommandations de l’OMS, notamment d’entreprendre des mesures de prévention pareilles que pour la grippe (influenza), sont suffisantes?
 4. En cas d’une éruption du COVID-19, l’OMS a publié une brochure d’information pour maitriser les situations de stress et de peur https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf et https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf. Madame la Ministre, planifie-t-elle, comme l’a désormais fait l’OMS, d’informer le public comment le stress et la peur, qui peuvent surgir lors d’une éruption du COVID-19, peuvent être maitrisés?
 5. Quelles mesures le gouvernement peut-il prendre afin de sensibiliser le public et d’éviter des comportements racistes ou xénophobes?
 6. Madame la Ministre, prévoit-elle de mieux élucider la population du danger relatif du COVID-19?

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt