7982 – Projet de loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité sociale

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.
Merci och un de Rapporter fir säi Rapport, dee ganz
exhaustiv war. Et muss ee vläicht soen, datt dat heiten e wichtege Projet ass an deem Sënn, datt mer
endlech – an ech betoune wierklech „endlech!“ – mat
engem Traitement ophale vun Demandeurs de protection internationale, wou se Bonge kruten, fir bei
den Dokter ze goen, wou se quasi ëmmer Bittsteller
waren, fir bei den Dokter kënnen ze goen. A wa kee
Bong méi do war, hu se missen en neie Bong froen.
Hei gi se elo normal affiliéiert an domadder hu mer
eng ganz Rëtsch vun deenen administrativen Hürden
net méi. An ech mengen, datt mer dat schonn éischter hätte kënne maachen. Mir hätten dat scho kënne
bei fréiere Flüchtlingswelle maachen. Mee et ass ni ze
spéit, fir aus der Geschicht ze léieren.
Duerfir begréisse mir Piraten, datt dat hei geschitt, datt
mer eng Simplification administrative am Interêt vu
Mënsche maachen. An ech mengen, dat ass dat, woufir
Politik soll stoen. An dat heiten – ech mierken, et gëtt
jo eng Unanimitéit, mengen ech – ass e staarkt Signal
vun der Chamber, fir awer ze weisen, datt mer eis Humanitéit net vergiess hunn.

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat