7872 – Projet de loi portant modifi-

cation de :

1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des do- maines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de

– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
– la loi générale des impôts (« Abgabenord- nung ») ;

– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorga– nisation de l’Administration des contributions directes ;
– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réor– ganisation de l’Administration de l’enregistre- ment et des domaines ;

– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concer– nant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ;

2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ;

3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majo- ration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc.

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci dem Här Bauler fir dee gudden ausféierleche Rapport. Dir hutt och den Dateschutz erwäänt an den zweeten Avis vun der CNPD. Et ass effektiv esou, dass se e bësse kritiséiert hunn, dass den Text op verschiddene Punkten net prezis genuch ass, wat den Dateschutz ubelaangt.

Am grousse Ganzen ass et e gudde Projet, mee et misst ee vläicht nach eng Kéier nobesseren, wat den Dateschutz ubelaangt fir awer déi Prezisiounen, wann een elo gesäit, wéi et fonctionéiere wäert a wéi eng Problemer vläicht optauchen. Vläicht hu mer och Chance an et taucht kee Problem op, mee falls Pro- blemer optauchen, dass een dat nach eng Kéier no- bessert am Sënn vum Dateschutz.

Mir stëmmen deem och zou. Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a