7862 – Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code du travail

Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.
Merci och dem Rapporteur fir säi mëndlechen a
schrëftleche Rapport.
Dat heiten ass, wéi d’Virriednerinnen an d’Virriedner
gesot hunn, e klengt Legosstéck an engem grousse
Ganzen, wou definitiv dat lescht Wuert, mengen ech,
nach net geschwat ginn ass, wou och nach ganz vill
Froen opbleiwen. Mee dorunner gëtt aktiv geschafft.
Nichtsdestotrotz ass et wichteg, dat heiten haut ze
stëmmen. An dofir ginn och mir eisen Accord.

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat