Proposition de loi 8181 iwwer d’Aféie- rung vun engem Recours géint d’Decisioune vun der Chamber am Kader vun der Vérification des pouvoirs

M. Sven Clement (Piraten), coauteur | Merci, Här Pre- sident. Merci och dem Rapporter Charles Margue. Ech mengen,mirsinneisdeemProblembewosst,deenelo e bëssen entstanen ass, deen e bësse malgré nous ent- stanen ass, datt … Et ass u sech eng Dispositioun, wou et Unanimitéit an der Chamberskommissioun gouf, fir ze soen: Mir wëllen u sech keng Familljen … oder zu- mindest keng direkt Familljemembere gläichzäiteg an der Chamber sëtzen hunn, well mer awer e relativ klengt Parlament sinn. Doriwwer ware mer eis alle- guerte politesch eens. Et ass eeben elo duerch formell

Reegelen, datt dat dann awer méiglech gëtt. Mir hunn eis dann och alleguerte jo e bëssen an d’Ae gekuckt a gesot: Et ass net dat, wat mer wëllen!

Bon, elo kann ech awer der Madamm Oberweis zum Beispill soen, datt hire Papp dann awer elo an Zu- kunft erëm dierft an d’Chamber kommen, wann en nach eng Kéier wéilt matgoen, a si gläichzäiteg och hei dierft sëtzen. Idem bei ganz anere Leit, déi hei- bannen och familiär an der nämmlechter Partei oder och deelweis parteiiwwergräifend engagéiert sinn. An dat géif vläicht och fir déi eng oder aner interes- sant Konstellatioun suergen. Et ass awer net dat – an dat wëll ech nach eng Kéier soen –, wat mir als Legis- lateur, wat mir heibannen och an der Kommissioun eis u sech als Zil gesat hunn, a mir wäerten och, sou wéi ech d’Kommissioun verstanen hunn, nach eng Kéier op déi heiten Dispositioun um Verfassungs- niveau mussen zréckkommen. Dat wäert awer net méi dës Legislatur a sécher net virun dëse Wale ge- schéien.

An dofir, mat all deenen aneren Ännerungen, op déi mer am Detail agaange sinn, si mer averstanen, an ech ginn eisen Accord.

Zesummenhang posts

De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter
Zënter Jore gëtt doriwwer diskutéiert, fir an der Rue de Linger op der Gemengegrenz tëschent Käerjeng a Péiteng ee gemeinsamen Zenter fir d’Police an