Centres de compétences

Mam Gesetz vum 20 Juli 2018 “portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire” goufen d’Missioune vun 8 centre de compétences festgeluecht. Nodeems dës Zentre elo wärend engem éischte Schouljoer Kanner en Charge geholl hunn, wier et gutt, mat Hëllef vun enger Rei Zuelen en éischte Bilan ze zéien.

An deem Zesummenhang huet de Sven Clement dem Bildungsminister dës Froe gestallt:

  • Wéi vill Kanner hunn wärend dem Schouljoer 2018/2019 vun de Centre de compétences profitéiert (opgeschlësselt no Zentrum)?
    Wéi vill vun dëse Kanner sinn iwwert de CDSE aus der regulärer Schoul erausgeholl ginn?
    Wéi vill Kanner hunn hier Rentrée 2019 an engem Centre de compétence gemaach (opgeschlësselt no Zentrum)?
  • Wéi vill Personal gouf am Laf vum Schouljoer 2018/2019 fir d’Centres de compétences rekrutéiert?
    Wéi vill Persoune goufe fir d’Rentrée 2019 rekrutéiert?
  • Wéi eng Diplomer a Qualifikatiounen si gesicht ginn (opgeschlësselt no Unzuel vun de Posten an Zentren)?

Zesummenhang posts

Context: Interpellation n°3075: Perspectives de développement de l’économie luxembourgeoise D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi europäesch Zentralbank huet bannent engem Joer de Leetzëns
Dem Busverkéier kënnt eng Schlësselroll beim ëffentlechen Transport an eisem Land zou. Heibäi däerfe mir net nëmmen u Fuerpläng, u Bus-Couloiren an un d’Fuermaterial