#Zeitung EU 2019

Zeitung-eu-2019-1

Zeitung vun de Piraten zur EU Wahl 2019

Zesummenhang posts

Eis sinn e puer Temoignagen zougedroe gi wou Leit Problemer haten, fir d’BrĂ©ifwal fir d’Gemengewalen dĂ«se Sonnden aus dem Ausland zrĂ©ck op LĂ«tzebuerg ze