ACCOUNT

Froen zu der Aarbecht vun der Veterinärsinspektioun

Mam d’Gesetz vum 14te Juli 2015 ass d’Veterinärsinspektioun an d’Liewe geruff ginn. Dës Verwaltung huet als Missioun, ze kontrolléieren, dass déi bestoend Gesetzer iwwert den Ëmgang mat Hausdéieren, Notzdéieren an och Déiereproduiten agehale ginn. D’Aufgabefeld vun der Veterinärsverwaltung ass deementspriechend grouss an d’Erausfuerderungen am Alldag oft ganz verschidden. 

An deem Zesummenhang hu mir dem Minister dës Froe gestallt:

  1. Wéi huet sech de Personalbestand bei der Veterinärsinspektioun säit der Grënnung entwéckelt?
  2. Wéi vill Verstéiss goufen säit hierer Grënnung vun der Veterinärsinspektioun festgestallt? Wat waren déi gängegste Verstéiss?
  3. Wéi vill Verstéiss géint d’Déiereschutzgesetz vun 2018 goufen an deene jeeweils leschten 2 Joer festgestallt? Wat waren déi gängegste Verstéiss?
  4. Wéi sinn d’Kontrolle bei der Veterinärsinspektioun organiséiert? Waart d’Veterinärsinspektioun bis se op ee Fall opmierksam gemaach gëtt oder fueren d’Beamte systematesch op eegen Initiativ eraus? Wéi vill Aarbechtsstonne goufen an de leschte 5 Joer mat Kontrollen um Terrain verbruecht?

Zesummenhang posts

An der Äntwert op eng virrecht parlamentaresch Fro (n°7226) huet den Aarbechtsminister erkläert, dass Persounen an enger Aarbechtsmesure bei der ADEM (OTI, CAE, CIE,
Es heißt nicht umsonst, dass Gewalt viele Gesichter hat, denn es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt und unterschiedliche Opfer von Gewalt, auch in Beziehungen.