ACCOUNT

Verwaltungsrot vun der Spuerkeess

Am Kader vun der Fermeture vun de sëllege Guicheten uechtert d’Land goufe vun alle Parteie well eng Rëtsch parlamentaresch Ufroe gestallt a beäntwert. D’Decisioun d’Guicheten zou ze maachen ass am Conseil d’Administration vun der Spuerkeess (BCEE) gefall. D’Statute vun dësem Organ sinn iwwerdeems der Dageszeitung “LeQuotidien” no, zanter 1989 net adaptéiert ginn. 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Här Minister wei vill Vertrieder vum Staat hunn am Conseil d’Administration vun der Spuerkeess (BCEE) fir d’Fermeture vun de Guichete gestemmt? Wei vill hunn Vertrieder vum Staat hunn dergéint gestëmmt? 
  • Här Minister, gouf et eng Concertatioun tëscht de Verwaltungsrotsmemberen an dem Ministere virum Vott? Wa jo wéini?
  • Wat ass de geneeë Wuertlaut vum Punkt iwwert deen de Verwaltungsrot vun der Spuerkeess (BCEE) ofgestëmmt huet an dee schlussendlech d’Fermeture vun de Guicheten aktéiert huet ?
  • Här Minister, gëtt envisagéiert d’Statute vum Conseil d’Administration vun der Spuerkeess (BCEE) ze modifiéieren ?

Zesummenhang posts

An der Äntwert op eng virrecht parlamentaresch Fro (n°7226) huet den Aarbechtsminister erkläert, dass Persounen an enger Aarbechtsmesure bei der ADEM (OTI, CAE, CIE,
Es heißt nicht umsonst, dass Gewalt viele Gesichter hat, denn es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt und unterschiedliche Opfer von Gewalt, auch in Beziehungen.