Transparenz bei den Circulairen

Published by Sven Clement on

Context:Projet 7666 – Budget 2021

D’Deputéiertechamber stellt fest:

  • dass d’Regierung an hirem Koalitiounsaccord festgehalen huet: “Dans le but de débureaucratiser et de rendre plus efficaces les processus administratifs, les efforts entrepris jusqu’à présent en matière de numérisation de toutes les étapes de travail des administrations publiques seront poursuivis et intensifiés, aussi bien en interne qu’en contact avec les citoyens et les entreprises”;
  • dass am Circulaire LIR 105/2 vum 16.03.1998 festgehalen ass, dass d’Frais d’obtention och “dépenses relatives à l’entretien d’un cabinet de travail à domicile” abegräifen;
  • dass den Circulaire LIR 105/2 net um Site vun der Stéierverwaltung am Receuil de circulaires ze fannen ass.

Aus dëse Grënn invitéiert d’Deputéiertechamber d’Regierung:

  1. All d’Circulairen, déi nach a Vigueur sinn, um Site vun der Steierverwaltung am Recueil de circulaires ze publizéieren. Och déi, déi virum Joer 2000 publizéiert goufen.

D’Motioun gouf eestëmmeg ugeholl.

De 5.02 gouf ee Bréif un d’Chamber geschéckt, well d’Motioun nach net ëmgesat gouf.

Den 17ten Juni gouf d’Motion endlech ëmgesat !


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.