Transparenz am Dossier Tram

Am Plan National de Mobilité 2035 (PNM2035) ass an der franséischer Versioun op de Säite 54 a 56 op engem sommairen Diagramm eng zousätzlech Tramslinn laanscht de Stadpark duerch Neipuertsgaass Richtung Centre Hamilius agezeechent. Ausser deenen 2 zitéierten Diagramme fënnt sech awer weder eng Informatioun iwwert de genaue Verlaf vun dëser Linn nach iwwert déi néideg domat verbonnen eventuell Transformatiounen. (Den Tram muss emol an de Bvd Royal erandréien an emol an Avenue Emile Reuter an duerfir warscheinlech op mannst emol Säit wiessele fir Kéier ze kréien, woumat en da géif mat der entgéintkommender Busspuer um Bvd Royal kollidéieren. Dofir ass dës Informatioun wichteg fir op engem Plang kënnen nozemoossen.)

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi, wou an op wat fir eng Manéier soll dat Deelstéck laanscht de Park duerch Neipuertsgaass mat der bestoender Tramslinn verbonne ginn?

  2. Wéi grouss ass den néideg Radius (a Meter) fir dat den Tram eng 45° Kéier ka maachen ?

  3. Sinn zousätzlech Arrêten um Deelstéck virgesinn? Wa jo, wou an op wéi enger Säit vun der betraffener Strooss?

  4. Wat geschitt mam Foussgänger- a Vëloswee vum Parc Pescatore eriwwer an de Stater Parc? Kommen do Verkéiersampelen hin?

  5. Wär et méiglech Asiicht a méi präzis Pläng vun dem Projet ze kréien ? Wann nee, firwat net?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7084

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une conférence de presse sur le sujet “Un monde du travail équitable pour aujourd’hui et demain”.
Am Walkampfofkommes ass festgehaale ginn, dass Ministeren a Ministeschen an der Ausübung vun hirem Mandat wärend der Period vum Walkampf keng bezuelte Reklammen iwwert