Ännerungsvirschléi zum neie Waffegesetz

D’Piraten hunn am Kader vun den vum Gesetzesprojet n°7425, mat deem een neit Waffegesetz erschaaft soll ginn, eng Réi Amendementer proposéiert fir eventuellen Ongerechtegkeeten aus dem Wee ze goen, déi no der aktueller Fassung vum Gesetz géife entstoen.

Den Ursprong vun dem Gesetz ass eng europäesch Direktiv 2015/2403, déi eng Verschäerfung vum aktuelle Waffegesetz virgesäit. De Justizminister Felix Braz schéisst mat aktuelle Gesetz iwwert d’Direktiv eraus an esou sollen no der aktueller Fassung vum Gesetzesvirschlag vollautomatesch Waffe verbueden a neutraliséiert ginn.

(more…)