ACCOUNT

Wat geschitt mat den Touristen déi via Thomas Cook gebucht hunn?

Lëtzebuerg, den 23ten September 2019 Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Konsumenteschutz weiderzeleeden. De Moie gouf bekannt, dass Thomas Cook wäert de Betrib astellen, a soumat Weltwäit eng 600.000 Touristen op hier Vakanzendestinatioun fest setzen. Déi britesch Regierung huet… Continue reading Wat geschitt mat den Touristen déi via Thomas Cook gebucht hunn?