ACCOUNT

Dateschutz bei Stroummoossapparater

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Kommunikatioun & Medien & Energie weiderzeleeden. Op Basis vum ofgeännerte Gesetz vum 19te Juni 2015 iwwert d’Organisatioun vum Stroummarché ginn zur Zäit iwwerall am Leit déi nei intelligent Stroummoossapparater  “Smarty” installéiert. Dës Generatioun vu… Continue reading Dateschutz bei Stroummoossapparater