Feedback beim Staat?

Finger pushing the happy button on a customer feedback device. Composite image between a finger photography and a 3D background.

Feedback vu Clienten ze kréien ass ee wichtegen Unhaltspunkt, fir eng Organisatioun kënne weiderzëentwéckelen. Ee gutt Feedbackmanagement baut dorobber op, dass d’Qualitéit vum Service net als selbstverständlech ugesi gëtt, mee… Continue reading Feedback beim Staat?