Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. An menger Fro vum 26.10.2020 (n°3043)… Continue reading Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. A menger Fro vum 29ten November… Continue reading Remboursement de la psychothérapie – Nofro