ACCOUNT

Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. An menger Fro vum 26.10.2020 (n°3043) huet de Sozialversécherungsminister erkläert, dass esou, wéi et am Code de la Sécurité Sociale virgesinn ass, nëmmen op ausdrécklech Demande vum Patient eng Diagnose vum… Continue reading Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Remboursement de la psychothérapie – Nofro

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden. A menger Fro vum 29ten November (n°3065) hat den Här Minister mir Folgendes geäntwert: Esoubal dëse Reglement publizéiert ass, kënnen erëm Verhandlunge gefouert ginn tëschent der Gesondheetskeess an der Fapsylux, fir… Continue reading Remboursement de la psychothérapie – Nofro