ACCOUNT

Question concernant les indemnités de chômage pour les citoyens européens frontaliers

Dans le cadre de la visite de travail du 6 juillet 2020 des Commissaires européens au Marché intérieur et à l’Emploi et aux Droits sociaux, je vous prie de faire parvenir la question suivante à Monsieur le Commissaire à l’Emploi et aux Droits sociaux: Monsieur le Commissaire, en matière d’indemnisation du chômage, le droit européen… Continue reading Question concernant les indemnités de chômage pour les citoyens européens frontaliers

Pabeierverbrauch an de Ministèren

Mir wëlle wëssen, wéi vill Pabeier nach beim Staat zum Asaz kennt, wat dat kascht a wéi de Pabeierverbrauch reduzéiert soll ginn. Hei ass eis Fro: Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung, Finanzen & Administrativ Reform weiderzeleeden.… Continue reading Pabeierverbrauch an de Ministèren